Uppdatering i frågan om detaljplan september 2019

Uppdatering i frågan om detaljplan

Föreningens styrelse har under våren jobbat vidare med frågan om detaljplan för området. En arbetsgrupp har jobbat särskilt med dagvattenfrågan och överlämnade ett genomarbetat förslag till kommunen i april på lösningar som vore bra för området både på kort och lång sikt. Innan semestrarna var förhoppningen att få till ytterligare ett möte. Kommunen har tagit in nya konsulter för utredning av dagvattenfrågan och frågan gällande vägar för räddningstjänsten. Då man fått ett antal påpekanden från Länsstyrelsen har man gjort ett omtag och det arbetet fortskrider nu. Konsulterna har behövt tid för att sätta sig in i området och närliggande områdens komplexitet. Kommunen har brottats med personalomsättningar under året och sommarmötet ströks då konsulterna inte hade hunnit rapportera in något matnyttigt än.

Styrelsen i sin helhet (inklusive arbetsgruppen för dagvatten) träffade den 12 september kommunen på plats i stadshuset. Med på mötet var projektledaren från kommunen, ansvarig konsult från Norcon och planarkitekt. En del frågetecken rätades ut av större eller mindre storlek, allt från sophanteringsområdets storlek, Stigs in, elanslutningar och sparande av mark för eventuella diken vid vägarna.

Den stora frågan, som ju under det senaste dagarna än mer aktualiserats, är dagvattenhanteringen. Grov plan just nu är någon form av breddningsyta i norr (väg 5, vänster sida i slutet) och en breddningsyta i gräsmattan vid pumphuset. Hur dessa skall utföras rent tekniskt är inte klart idag då nya beräkningar behövs för mängder och flöden. Det verkar som att vi fått gehör för att inte använda ängen vid lott 25 och att det öppna diket i från norr inte ser ut att bli verklighet. Man diskuterar också ett avledning av vatten från väster.

Lantmätaren uppdaterar nu information och förbereder den ganska omfattande lantmäteriförrättningen som skall till för att bilda en GA (gemensamhetsanläggning) där vatten, avlopp, el, plangränser, parkering, vägar och annat skall med. Tomtindelningen är sedan nästa steg men först då detaljplanen vunnit laga kraft. Det går så klart snabbare ju förre överklagande man får in och därför är det ju bra om planen är så bra som möjligt redan vid nästa runda.

Filmning av befintligt dagvattennät kommer att utföras inom kort, man vill ser på dimensioner och skick. Elfiske för att se om det finns fisk i bäckarna (krav från länsstyrelsen) sker idag fredag den 13 september. Tanken är att de arbeten som skall utföras och bekostas av kommunen kan påbörjas så fort som planen vunnit laga kraft. Under en tid där efter måste lantmätaren få tid att jobba och förhoppningen är att arbetena kunde vara avslutade när det sedan är dags att köpa loss tomterna. Kommunens förhoppning är att det stora flertalet till slut köper loss sin tomt.

Det kan tyckas att allt detta tar tid men gången fram till en färdig laga-kraft-vunnen detaljplan är inte enkel. Det är styrelsens förhoppning att arbetet kan fortskrida utan bakslag och förseningar. Denna förhoppning delade också kommunen på mötet.

Inte många lösningar är idag huggna i sten varför det är svårt att besvara många detaljfrågor som rör den enskilda medlemmen. Mycket av detta kommer klarna i den färdiga planen och då har man chans att yttra sig om det som tagits upp tidigare.

Kommunen har erbjudit sig att vara med på ett medlemsmöte för att belysa komplexiteten i frågorna och vi hoppas att vi under hösten får chans att återkomma med ett sådant.

/Andreas, styrelsen

Städdag Hösten 2019

Städdag Hösten 2019

Nu är det dags för städdag på Ekåsen!

Lördagen den 12 Oktober

Samling uppe på ängen i söder. Kl 10.00
Fika 12.00 och Lunch 15.00 I föreningsgården.

De hus som är representerade på städdagen delas in i grupper och gör området fint. De som ej kan närvara kan kontakta styrelsen och se om man kan utföra något annat en annan dag som passar. De hus som ej representeras på städdagen debiteras 1000 kr. Om vi tillsammans gör bra insatser under dessa dagar sparar vi in pengar som vi annars får leja in folk för. DITT deltagande är därför viktigt!

Välkommen!

Protokoll Årsmötet 2019

Protokoll fört vid
Koloniträdgårdsföreningen Ekåsens årsmöte
söndagen den 24 februari 2019.
Plats: Föreningsgården
Tid: 11.00
Närvarande medlemmar med rösträtt 29 personer. Antal lämnade fullmakter 12 stycken enligt
uppgift från styrelsen. Vid kontrollräkning 11 stycken fullmakter.
Antal röstberättigade är 41 stycken (bilaga 1). Enligt listan av röstlängd är det 30 st närvarande och
11 st fullmakter.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Eva-Karin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Beslut: Stämman beslutar att välja Claes Anneling (Delsjöns Koloniträdgårdsförening).
§ 3. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes efter att § 11, 12, 13 hänsköts till informationspunkter.
§ 4. Val av protokollförare och justeringsmän.
Beslut: Stämman beslutar att välja Barbro Carlsson hus 48 till protokollförare samt Marie Mattsson
hus 66 och Kristina Lander hus 11till att justera dagens protokoll.
§ 5. Val av rösträknare.
Beslut: Stämman beslutar att välja Marie Mattsson hus 66 och Kristina Lander hus 11 till rösträknare.
§ 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Beslut: Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse.
(bilaga 2)
Beslut: Förvaltningsberättelsen godkänns.
§ 8. Fastställande av balansräkning. (bilaga 3)
Beslut: Stämman beslutar att fastställa 2018 års balansräkning.
§ 9. Revisorernas berättelse.
Revisor Christina Jonsson föredrog revisionsberättelsen där revisorn uppmanar mötet att tillstyrka
att balansräkningen 2018-12-31 fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som
årsredovisningen omfattar. (bilaga 4) Den andra ordinarie revisorn Jonny Blomgren (bilaga 5) ansåg
inte att han hade fått möjlighet att granska räkenskaperna i sin helhet, därför rekommenderade han
att en extern revision skall göras och han ansåg att styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet för den
tid årsredovisningen omfattar. Resultat av sluten omröstning blev: 33 st tillstyrker Christinas, 8 st
tillstyrker Jonnys och 1 st blank röst = 42 st totalt.
Beslut: Stämman beslutar att godkänna Revisor Christina Jonssons revisionsberättelse.
§ 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. (bilaga 4)
Beslut: Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisor Christina Jonssons förslag.
§ 11, § 12, § 13.
§ 14 Hänskjuts till § 16.
§ 15 Beslut av föreningens över eller underskott enligt balansräkningen
70 929,19 kr balanseras in till kommande år.
§ 16 Framläggande av budgetförslag 2019 och fastställande av avgälder
Budgetförslag för 2019 från styrelsen (bilaga 6).
Motförslag till alternativ budget för 2019 (bilaga 7).
Votering begärts och följande redovisas:
Alternativ 1 styrelsen 32 st
Alternativ 2 10 st
Totalt: 42 st
Styrelsens förslag antogs.

§ 17. Val av ordförande för 2 år
Valberedningens förslag är Jonny Blomgren.
Ytterligare förslag är Stella Salih och Christina Jonsson
Sluten omröstning begärdes och resultatet blev följande: 15 st för Jonny, 19 st för Christina, 7 st för
Stella.
Beslut: stämman beslutar att välja Christina Jonsson till ordförande.
Val av 2 ledamöter om 2 år, Val av 1 suppleant om 2 år.
Valberedningens förslag är: Nyval av Ove Karlsson hus 27, Margareta Törnqvist hus 2, Val av 1
suppleant om 2 år: Marie Mattsson lott 66.
Övriga förslag på stämman är Andreas Viltfjäll hus 19 och Lena Karlsson hus 59.
Beslut: Stämman beslutar Nyval av 2 ledamöter om 2 år: Andreas Vintfjäll lott 19, Lena Karlsson lott
59, Val av 1 suppleant om 2 år: Marie Mattsson lott 66.
Sluten omröstning begärts och utfallet blev: 20 st på Ove Karlsson, 26 st på Andreas Viltfjäl, 22 st på
Lena Karlsson och 11 st på Margareta Törnqvist.
§ 18 Val av revisor om 2 år, fyllnadsval av 1 revisor om 1 år och 1 revisorsuppleant om 2 år
Valberedningens förslag: Nyval av Christer Eriksson Östergårds som revisor för 2 år hus 48 och
Helena Noren hus 53 som revisorsuppleant om 2 år, Fyllnadsval av Alan Rashid som revisor för ett år
och Birgitta Henriksson kvarstår som revisorsuppleant ett år till.
Beslut: Stämman beslutar att välja Christer E Östergårds som revisor för 2 år och Helena Noren som
revisorsuppleant om 2 år, Fyllnadsval av Alan Rashid som revisor för ett år och Birgitta Henriksson
kvarstår som revisorsuppleant ett år till.
§ 19. Förslag till ombud och vikarie till FGK:s styrelsemöten.
Beslut: Stämman beslutar att valet skall göras av föreningsstyrelsen.
§ 20. Val av valberedare 1 år.
Frågan hänskjuts till nästa extra årsmöte.
§ 21. Val av studieombud.
Beslut: Stämman beslutar att Berit J Johannesson hus 43,blir studieombud för 2019.
§ 22. Val av utegrupp
Juha Kujansivu hus 14, Raymond Andreasson hus 63 och hyresgäst hus nr 3 Glenn Jonsson,
1 person vakant.
§ 23. Övrigt.
Angående föreningsgården – förslag att engagera idrottsföreningar som vill hyra.
Förslaget lämnades till styrelsen att behandla.
rslag från en medlem att sätta ut blomkrukor på vägar igen för att leda trafiken på enstaka
vägar i området och inte en fördelning av alla infarter.
Information från gruppen Ove, Hans-Ove, Margreth och Hans angående friköp.
Frågor som kommunen måste lösa inför friköpningen är:
– Vägars breddning
– Dagvatten i området
Förslag att lägga igen diken med stora rör som alternativt förslag mot kommunen från gruppen som
blev tillsatt vid medlemsmötet den 24 november 2018.

§ 24. Avslutning.
Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och förklarar årsmötet avslutat.
Kållered Söndagen den 24 februari 2019.
———————————————————————————————–
Klas Anneling Barbro Carlsson
Mötesordförande Protokollförare
———————————————————————————————–
Marie Mattsson Kristina Lander
Justeringsperson Justeringsperson

(Påskrivet justerat protokoll finns hos Ordföranden)

Städdag våren 2019

Städdag den 4 maj kl 10.00

Fika kl 12, kl 15 är det lunch. Allt serveras i tältet.

Samling på ängen vid bodarna i söder

Nappatag i området, lite mat och eldning. Solsken redan beställt!

På kvällen kör vi lite AfterWork, dryck medtages efter behag.

Alla varmt välkomna!

Nyhetsbrev Februari

Sista utskicket för detta verksamhetsåret!

Hej jag vill bara påminna om att det är årsmöte söndagen den 24/2 kl 11 !

Jag passar på att tacka för mig och tacka samtliga styrelsemedlemmar som deltagit under detta verksamhetsår där vårt fokus varit Ekåsens framtid och samarbete med kommunen.
Ett stort tack till Tanya som stod upp för Ekåsen förra året och tog på sig rollen som ordförande med allt vad det innebär.

Trots att Tanya inte kunde sitta kvar hela året så har hon fortsatt att vara en tillgång för föreningen och behjälplig med hemsidan vilket vi är tacksamma för.

Vi ses på söndag hälsar ordförande Eva-Karin Lundell

Information från Polisen

Hej! Magreth har ordnat så att vi får besök av polisen i föreningsgården 😀 Den 15/1 kl 18.30 kommer polisen och pratar om grannsamverkan. Alla boende och medlemmar på Ekåsen är välkomna. Väl mött styrelsen

Nyhetsbrev december

Hej och tack för ett trevligt medlemsmöte med bra uppslutning!

Här kommer en sammanfattning av vad som togs upp.

Styrelsen informerade om mötet med kommunen. Kommunens arbete har förskjutits ca 6 månader då flera ansvariga för detaljplanen har slutat. Kommunen och styrelsen ska inom kort träffas åter för att diskutera dagvattnet. Information framfördes angående tomt 26 där föreningen vunnit målet i tingsrätten och hovrätten.                                

  Vidare så diskuterades utemiljön där bland annat önskemål om utökad belysning i området togs upp. Kassören redovisade också föreningens ekonomi. Det var av reaktionen från flera medlemmar ett bra möte vilket vi är glada för. Dessvärre har Per Dawson som suttit med i styrelsen avsagt sig sitt uppdrag och vi tackar honom för hans engagemang.

 

Vi i styrelsen vill slutligen passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år till samtliga medlemmar och boende på Ekåsen!