Avstämningsmöte med Mölndals kommun 2020-06-26

Den 26 juni hölls ett Avstämningsmöte med Mölndals kommun

Medverkande på Skype:
Sven Tolestam, Mölndals kommun
Helena Sandgathe, projektledare, Mölndals kommun
Andreas Viltfjäll, Ekåsen

Kommunen har nu projekterat klart. Detta innebär att alla de konsultuppdrag som varit ute och de mätningar som behövts nu är sammanställda och genomarbetade.

Efter detta följer en politisk avrapportering (det är politikerna som i ett senare skede klubbar detaljplanen) och den var anmäld till ett tidigare möte i Kommunstyrelsen planeringsutskott. Då hanns den tyvärr inte med men har nu varit uppe i planeringsutskottet för några veckor sedan, i början av juni. Där redogjorde tjänstemännen för problematiken med att bilda gemensamhetsanläggning och politikerna fick en uppdatering av processen.

Gemensamhetsanläggning är det vi kommer ha kvar i området utöver våra senare avstyckade tomter. Där finns saker som vatten och avloppsledningar, allmänna ytor, parkering och vägar bland annat. Man redogjorde vidare för problemen som måste lösas för att kunna bilda en gemensamhetsanläggning:  så länge privata anläggningar inkräktar på gemensamhetsytorna kan man ej bilda gemensamhetsanläggning och därmed kan inte Lantmäteriet stycka av och genomföra lantmäteriförrättningen.

Man redogjorde också för en plan på hur nytt dagvattensystem skall se ut, hur gator och dess hörn skall lösas och gav en preliminär bedömning av hur många lotter som idag kommer i konflikt med privata anläggningar.

Här försöker jag mig på en förklaring: De ”privata anläggningarna” och konflikterna finns hos drygt hälften av lotterna idag. De kan delas in i tre underkategorier:
1 – Några lotter är idag bebyggda med byggnader som överskrider även de tillåtna maximala måtten i den kommande detaljplanen

2 – Privat anläggning (kan vara uthus, altandäck, växthus etc) kommer i konflikt med gemensamhetsanläggningen ytor. Kan vara att ett trädäck ligger inom det område på 4 meter som behövs för gemensamhetsanläggningens vatten/avlopps-ledningar bland annat.

3 – Gemensamhetsanläggningen sträcker sig in på befintliga lotter efter att vägarna justerats. Här är det frågan om hörn som måste skäras av för att få plats med en minimum godkänd väg i området, för brandfordon bland annat.

För att göra en bra samfällighetsförening (som driver gemensamhetsanläggningen) och en bra detaljplan gäller det att man synar alla punkter, det är inte bara så enkelt som att göra ett rutnät på en karta. Vårt område är väldigt tätt och egentligen inte avsett att styckas upp på det sätt många önskar, det blir helt enkelt väldigt trångt för juridiken.

Detaljplanen skall vara robust över lång tid och därför är det viktigt att den är genomgången i detalj. Finns det för många frågetecken kommer det i nästa steg ta mycket tid att räta ut dessa och vi kan räkna med att många då överklagar planen, vilket tar än mer tid.

Lantmäteriet, som sedan kommer att göra en lantmäteriförrättning, kommer också få en hel del att bita i. En inte heller det okomplicerad process.

Så, vad är då nästa steg? Efter semestern skall Plankartan vara klar. Förhoppningen är sen att kommunen skall kunna beställa värderingar av de lotter som senare skall bli tomter. Detta för att i ett senare skede (efter detaljplanen vunnit laga kraft) kunna erbjuda lottinnehavaren friköpning i den mån man följer detaljplanen. Under tidig höst jobbar man vidare med plankartan och planbeskrivningen. Inga fysiska arbeten (vägar/dagvatten) kommer påbörjas innan planen är klar.

Om ni har frågor på detta får ni gärna kontakta Andreas i styrelsen via email på styrelsen@ekasen.nu. Tacksam om dessa frågor är generella och inte bara avser den egna lotten. Jag har själv inte alla svaren men kanske kan räta ut vissa frågetecken. Efter mötet står det återigen helt klart; kommunen strävar efter samma mål som föreningen: Att processen skall löpa på så fort det går men att den skall bli bra!

/Andreas Viltfjäll, styrelsen

* Plankarta – En plankarta med bestämmelser är det juridiskt bindande dokument som en kommun antar för att reglera användningen av mark- och vattenområden. Plankartan omfattar det område inom vilken detaljplanens bestämmelser gäller och visar vilka byggrätter kommunen medgivit i sitt antagandebeslut.

* Planbeskrivning – Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska framgå bland annat de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön.