Städdag våren 2024

Samling på ängen LÖRDAGEN den 4 MAJ kl 10.00 som brukligt.
Hör av er med förhinder, de tidigare städdagarnas regler gäller fortsatt med avseende på utebliven närvaro.

Väl mött!

STÄDDAG 16 MAJ - BRF Edölandet

Vattenavgift 2024

Höjning av avgifter avseende vattnet

Fr.o.m. 1 nov 2023 gick den fasta mätaravgiften upp från 388 kr till 450 kr per lott

Kostnad per kubikmeter vatten inklusive avloppsdelen gick upp från 27 kr till 33 kr

Detta innebär att på kommande vattenräkning gäller det gamla priset mellan 1 juni 2023 – 31 okt 2023 och det nya mellan 1 nov 2023 – 31 maj 2024.

Glöm inte att rapportera in era mätarställningar i tid.

Årsmöte 2024 – Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte den 9/3-24
Ekåsens koloniträdgårdsförening Kållered
Apelgårdens kyrka kl.11:00

§1. Mötets öppnande samt fastställande av dagordning:
Ordförande Christina Jonsson öppnade mötet och den föreslagna dagordningen godkändes.

§2. Parentation:
En tyst minut hölls för Kristina Lander.

§3. Närvaro samt röstlängd:
Närvarande medlemmar 24st. samt 5st. fullmakter.
Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning:
Kallelsen godkändes.

§5. Val av ordförande att leda mötet:
Till ordförande för mötet valdes Hans Andreasson.

§6. Val av protokollförare:
Mari Mattsson valdes att skriva protokoll.

§7. Val av två justerare tillika rösträknare:
Mötet beslutade att välja Hans-Ove Wedberg samt Rasmus Lundbäck som justerare tillika rösträknare.

§8. Styrelsens förvaltningsberättelse/verksamhetsberättelse:
Genomgång av verksamhetsberättelsen. Frågor uppstod gällande bl.a vägar och grävning och besvarades av styrelsen.
Frågor om framtida verksamheter beslutades att tas upp under punkten ”övriga frågor”.
Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Revisorernas revisionsberättelse:
Revisorn Hans Setterborg föredrog revisionsberättelsen och ansåg att mötets deltagare kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Berit föredrog revisionsberättelsen från vår externa revisor.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§10. Fastställande av balans/resultaträkning:
Balans/resultaträkning presenterades av vår kassör Berit Jägnert Johannesson, se bilaga 1.
Mötet godkände.

§11. Fråga om ansvarsfrihet:
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§12. Årets resultat:
Styrelsen föreslog att summan på 67 161:- balanseras in till nästkommande år.
Mötet godkände.

§13. Kommunen:
Christina Jonsson berättade att styrelsen varit hos kommunen den 26 feb. Sammanfattningen som kommunen gjorde på mötet har gått ut på mail till samtliga medlemmar, se bilaga 2.

§14. Information gällande nya kontoret:
Frågor uppstod gällande grävning, kostnader osv.

§15. Behandling av motioner:
Inkommen motion om att bilda en särskild arbetsgrupp för kontakter med kommunen, se bilaga 3.
Styrelsens svar på motion. se bilaga 4.
Styrelsen yrkade på avslag. Mötet beslutade avslå motionen.

§16. Beslut om ersättning:
Beslut om ersättning till av årsmötets utsedda styrelse, revisor, och övriga befattningshavare inom föreningen.
Mötet beslutade att arvodet till styrelsen skall vara 1½ basbelopp att själva fördela inom styrelsen.

Revisor: 1 000:-
Valberedning: 1 000:- till var och en.
Utegrupp: 60 000:- att fördela inom gruppen i samverkan med styrelsen.
Mötet godkände.

§17. Fastställande av budget och avgifter:
En höjning av påminnelseavgiften höjs från 150:- till 200:-
Mötet godkände.

§18. Ordförande som kvarstår
Christina Jonsson
Ledamot som kvarstår
Mari Mattsson
Val av ledamot
Avgående Lena Karlsson omvaldes på 2 år.
Val av ledamot
Avgående Berit jägnert Johannesson omvaldes på 2 år.
Val av Ledamot
Anette Lundbäck vald på 2 år.
Suppleant som kvarstår
Ove Karlsson
Val av suppleant
Magreth Kjellevold vald på 2 år.
Revisor ordinarie som kvarstår:
Hans Setterborg
Anlitad revisor utifrån som kvarstår:
Susanne Benjaminsson från Penelope.
Valberedning som kvarstår:
Jenny Isaksson, Margareta Törnqvist.

Utegruppen:
Följande sa sig vara intresserade av att ingå i utegruppen.
Peter Karlsson, Raymond Andreasson, Erik Hasselberg.

§19. Övriga ärenden:

a/ Container:
Önskemål framfördes om att hyra en container.

b/ Städdag:
Styrelsen informerade om att städdagen är den 4 maj kl.10:00

c/ Inventering av träd:
Styrelsen kommer att göra en inventering av träden i området.

d/ Vattenmätare:
Styrelsen påpekade vikten av att vattenmätarna visar rätt förbrukning. Mätarna bör bytas vart tionde år. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på mätare och vad de kostar.

e/ Sophantering:
Ett återkommande ämne. I våra kärl ska det endast slängas hushållssopor. Det är det vi betalar för och varje sopkärl kostar 24 000:- / år. I nuläget har vi 3st. Resten får man ta till de mindre sopstationerna eller köra till återvinningscentralen/tippen. Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på priser på alternativ sophantering.

f/ Laddningsstationer:
För framtida bruk uppmanades styrelsen att ta reda på vad det finns för alternativ som skulle fungera här på Ekåsen att ladda elbilar. Förslag från medlem var att kontakta easy park för att ta reda på vad de tar för att installera laddningsstationer.

g/ Bilkörning i området:
Återigen diskuterades bilkörningen i området. Våra vägar i området är inte dimensionerade för bilkörning och i vårt avtal med kommunen ska Ekåsen vara ett bilfritt område. Detta innebär att man får lov att köra in och lasta i eller ur sin bil. För övrigt ska bilen stå parkerad på vår gemensamma parkeringsplats. Den stora mängden bilkörning inom området innebär skador som orsakar föreningen stora onödiga kostnader.

h/ Kompost:
Medlem påpekade att det var olämpligt att ha en kompost i närheten av parkslide (vid lott 2). Tanken med just den komposten är att mindre grenar och ris ska läggas där och förmultna och att man inte tänker röra det som läggs däri. Enligt medlem behandlas frågan om framtida hantering av parkslide av regeringen och kommunen avvaktar med beslut i frågan tills dess det är klart.
i/ Väg nr.5:
Margareta Törnqvist lott 2 framförde att medel tidigare har avsatts för reparation av väg 5och uppmanade styrelsen att prioritera väg 5 i det fortsatta vägunderhållet.

§20. Årsmötet avslutades:
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet / Ordförande:
Mari Mattsson / Hans Andreasson

Justeras av: 
Hans-Ove Wedberg / Rasmus Lundbäck

Originalet finns påskrivet om någon vill se och bilagor finns att läsa på vår hemsida och i tidigare utskick.