Information från Möte med kommunen

Anteckningar förda från möte mellan representanter från Mölndals kommun och styrelsen för Ekåsens koloniträdgårdsförening Mölndal


Dag: 23/5 2018
Tid kl 10:00


Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndal Närvarande:
Representanter från Mölndals kommun: Ulf Reiman, Sven Tolestam, Annika Fehrling, Magnus Björned


Ekåsens styrelse: Eva-Karin Lundell, Berit Jägnert Johannesson, Susanne Ljungberg, Hans-Ove Wedberg, Håkan Friborg                       

I möte med kommunen diskuterades följande:


– Detaljplanen för området är inte klar. Den ska revideras och därefter gå ut på granskning. Då får medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter ytterligare en gång. Sedan ska planen godkännas i tre instanser där kommunfullmäktige är den sista att anta planen. Därefter finns möjlighet att överklaga planen. Vi vet ännu inte hur lång tid det kommer att ta men kommunen kommer ut med mer information innan semestern. Kommunen rekommenderar styrelsen och medlemmar som säljer sina stugor, att vara tydliga med ny ägare om riskerna som finns med den nya detaljplanen då den i dagsläget alltså ​inte ​är klar och vi inte vet hur detaljplanen exakt kommer att se ut. Överklagas detaljplanen så går ärendet vidare till mark och -miljödomstolen.


– Kommunen har lämnat in olika förslag till länsstyrelsen för att lösa problemet med dagvattnets tillförsel som är bristfällig. Ett av förslagen är att anlägga en översvämmningsyta mellan tomt 25 och tomt 32 vilket styrelsen har invändningar på då det kommer att dra mycket mygg till sig och det finns risk för drunkning av bland annat lekande barn.


– Gällande allmänningens ytor i området så kommer det vid friköp av tomter att bildas någon form av gemensamhetsanläggning/samfällighet via en förrättare från lantmäteriet.

När väl alla tomter är sålda så kommer kommunen inte att vara inblandad i området.

För att kunna stycka tomten krävs det att byggnationen följer befintliga regler med avstånd mellan tomtgräns och byggnader på tomten.


– Från 2011 är det ändrad lag där anmälan om åtgärd som inte kräver lov ska följa områdesbestämmelserna. Startbesked och slutbesked gällande byggnation ska lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.                             – Styrelsen ställde frågan kring tillåtelse av eldstad vilket man måste anmäla till byggnadsnämnden. Kommunen kan inte neka tillåtelse men Miljöförvaltningen kan förbjuda eldning om det påverkar området negativt.
– Kommunen säger nej till att vi lägger fiber samtidigt som kommunen gräver och breddar vägarna eller vid grävning för att leda bort vattnet. Men man kommer att diskutera frågan ytterligare.     .- Det finns i dagsläget inga konkreta planer med området runt Ekåsen och föreningsgården är inte inräknad i den nya detaljplanen.
Mötet avslutades 11.45
Eva-Karin Lundell förde anteckningar vid mötet och är Justerade och godkända av Sven Tolestam.