Spolning/filmning av dagvatten

I dagarna kommer Mölndals kommun med entreprenör spola och filma dagvattenledningar i området. I samband med detta kommer det tas ner sly på vissa strategiska platser.

/Andreas, styrelsen

Uppdatering i frågan om detaljplan september 2019

Uppdatering i frågan om detaljplan

Föreningens styrelse har under våren jobbat vidare med frågan om detaljplan för området. En arbetsgrupp har jobbat särskilt med dagvattenfrågan och överlämnade ett genomarbetat förslag till kommunen i april på lösningar som vore bra för området både på kort och lång sikt. Innan semestrarna var förhoppningen att få till ytterligare ett möte. Kommunen har tagit in nya konsulter för utredning av dagvattenfrågan och frågan gällande vägar för räddningstjänsten. Då man fått ett antal påpekanden från Länsstyrelsen har man gjort ett omtag och det arbetet fortskrider nu. Konsulterna har behövt tid för att sätta sig in i området och närliggande områdens komplexitet. Kommunen har brottats med personalomsättningar under året och sommarmötet ströks då konsulterna inte hade hunnit rapportera in något matnyttigt än.

Styrelsen i sin helhet (inklusive arbetsgruppen för dagvatten) träffade den 12 september kommunen på plats i stadshuset. Med på mötet var projektledaren från kommunen, ansvarig konsult från Norcon och planarkitekt. En del frågetecken rätades ut av större eller mindre storlek, allt från sophanteringsområdets storlek, Stigs in, elanslutningar och sparande av mark för eventuella diken vid vägarna.

Den stora frågan, som ju under det senaste dagarna än mer aktualiserats, är dagvattenhanteringen. Grov plan just nu är någon form av breddningsyta i norr (väg 5, vänster sida i slutet) och en breddningsyta i gräsmattan vid pumphuset. Hur dessa skall utföras rent tekniskt är inte klart idag då nya beräkningar behövs för mängder och flöden. Det verkar som att vi fått gehör för att inte använda ängen vid lott 25 och att det öppna diket i från norr inte ser ut att bli verklighet. Man diskuterar också ett avledning av vatten från väster.

Lantmätaren uppdaterar nu information och förbereder den ganska omfattande lantmäteriförrättningen som skall till för att bilda en GA (gemensamhetsanläggning) där vatten, avlopp, el, plangränser, parkering, vägar och annat skall med. Tomtindelningen är sedan nästa steg men först då detaljplanen vunnit laga kraft. Det går så klart snabbare ju förre överklagande man får in och därför är det ju bra om planen är så bra som möjligt redan vid nästa runda.

Filmning av befintligt dagvattennät kommer att utföras inom kort, man vill ser på dimensioner och skick. Elfiske för att se om det finns fisk i bäckarna (krav från länsstyrelsen) sker idag fredag den 13 september. Tanken är att de arbeten som skall utföras och bekostas av kommunen kan påbörjas så fort som planen vunnit laga kraft. Under en tid där efter måste lantmätaren få tid att jobba och förhoppningen är att arbetena kunde vara avslutade när det sedan är dags att köpa loss tomterna. Kommunens förhoppning är att det stora flertalet till slut köper loss sin tomt.

Det kan tyckas att allt detta tar tid men gången fram till en färdig laga-kraft-vunnen detaljplan är inte enkel. Det är styrelsens förhoppning att arbetet kan fortskrida utan bakslag och förseningar. Denna förhoppning delade också kommunen på mötet.

Inte många lösningar är idag huggna i sten varför det är svårt att besvara många detaljfrågor som rör den enskilda medlemmen. Mycket av detta kommer klarna i den färdiga planen och då har man chans att yttra sig om det som tagits upp tidigare.

Kommunen har erbjudit sig att vara med på ett medlemsmöte för att belysa komplexiteten i frågorna och vi hoppas att vi under hösten får chans att återkomma med ett sådant.

/Andreas, styrelsen

Städdag Hösten 2019

Städdag Hösten 2019

Nu är det dags för städdag på Ekåsen!

Lördagen den 12 Oktober

Samling uppe på ängen i söder. Kl 10.00
Fika 12.00 och Lunch 15.00 I föreningsgården.

De hus som är representerade på städdagen delas in i grupper och gör området fint. De som ej kan närvara kan kontakta styrelsen och se om man kan utföra något annat en annan dag som passar. De hus som ej representeras på städdagen debiteras 1000 kr. Om vi tillsammans gör bra insatser under dessa dagar sparar vi in pengar som vi annars får leja in folk för. DITT deltagande är därför viktigt!

Välkommen!