Stadgar

STADGAR

För föreningen Mölndals Koloniträdgårdsförening Ekåsen
inom FGK:s verksamhet fastställda av
årsmötet 2018 02 25 – 2019 06 16
Org.nr. 802430-3649
Uppdaterade Ekasen.nu: 2019-10-31

§ 1            FÖRENINGENS NAMN

1.1                Föreningens namn är Mölndals koloniträdgårdsförening Ekåsen, nedan kallad föreningen.

§ 2            FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

2.1                Mölndals koloniträdgårdsförening Ekåsen är en allmännyttig ideell förening. Som har till ändamål
att ansvara för skötsel och underhåll av den mark som föreningens medlemmar arrenderar av Mölndals stad och av anläggningar som föreningen och dess medlemmar brukar.
att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen.
att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen inom föreningen.

2.2                Föreningen är ansluten till koloniträdgårdsförbundet med säte i Stockholm.

2.3                För att främja föreningens ändamål ska föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet.

§ 3            MEDLEMSKAP

3.1                Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig och folkbokförd i Sverige.
Ansökan om medlemskap i föreningen sker skriftligen i samband med överlåtelse genom att teckna nyttjanderättsavtal med föreningen.
Ansökan prövas av föreningens styrelse och sänds därefter till FGK för godkännande av medlemskap i FGK.
Medlemskap beviljas endast person som inte har nyttjande-rättsavtal till annan kolonilott inom FGK:s ansvarsområde.
Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

3.2                Den som har nyttjanderättsavtal till en kolonilott inom föreningen blir automatiskt medlem i FGK.
En person får inneha endast en lott inom föreningen.
Om föreningen i nyttjanderättsavtalet har godtagit att en kolonilott brukas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.

3.3                Medlems rättigheter och skyldigheter vid brukande av kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga nyttjanderättsavtalet som upprättas mellan föreningen och medlemmen.

3.4                Arvinge till avliden medlem kan beviljas medlemskap och överta dennes nyttjanderätt.
Motsvarande gäller vid bodelning. I dessa fall kan medlemskap godkännas oberoende av vad som anges i § 3.1 om krav på att vara myndig och på folkbokföringsort.        
Överföring av medlemskap mellan maka/make/sambo eller registrerad partner efter dödsfall eller bodelning är kostnadsfri under förutsättning att ansökan lämnas till föreningen inom tio (10) månader efter dödsfallet eller bodelningen.
Denna rätt gäller endast för det fall byggnaderna på kolonilotten ägs av den person som har övertaganderätten.
Om villkoren för medlemskap inte uppfylls ska försäljning av byggnaderna ske inom tolv (12) månader efter det att bouppteckning eller bodelning är klar.
Förvärvaren av nyttjanderättsavtal ska anses ha inträtt i föreningen när föreningen godkänt och fastställt medlemskapet.

3.5                Medlem är skyldig:
att till föreningen betala inträdesavgift och fastställd årsavgift, innefattande medlemsavgift till föreningen och FGK, arrendeavgift samt extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötesbeslut och styrelsens anvisningar att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen.

                      att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som anges i nyttjanderättsavtalet i föreningens arrendeavtal med Mölndals stad samt aktuella lagar eller förordningar.
att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsyn och vård av den mark som föreningen äger eller i övrigt disponerar.

3.6                Medlem som upphört att inneha nyttjanderättsavtal till kolonilott ska anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som utträtt ur föreningen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

3.7                Make/maka sambo eller registrerad partner är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.

§ 4            AVGIFTER

4.1                Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och övriga avgifter.

4.2                Årsmötet eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så behövs för föreningens verksamhet.

4.3                Om inte annat beslutas av årsmötet ska årsavgiften vara inbetald till föreningen senast före mars månads utgång varje år.

§ 5            ÅRSMÖTE

5.1                Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt § 3.2

                      Röstberättigad medlem kan uppdra åt maka/make, sambo, registrerad partner eller myndigt barn att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem genom skriftlig fullmakt. Ingen medlem kan dock företräda mer än en annan medlem genom fullmakt.

5.2                Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast den 10 mars. Kallelse ska skickas till varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som kommer att behandlas på mötet.

5.3                Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1.                  Mötets öppnande.
2.                  Parentation (i förekommande fall).
3.                  Fastställande av röstlängd och dagordning.
4.                  Frågan om kallelsen skett i behörig ordning.
5.                  Val av ordförande att leda mötet.
6.                  Val av protokollförare.
7.                  Val av två justerare.
8.                  Val av två rösträknare.
9.                  Styrelsens förvaltningsberättelse.
10.                Revisorernas berättelse.
11.                Fastställande av balans och resultaträkning.
12.                Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
13.                Beslut i anledning av föreningens över eller underskott enligt
balansräkningen            .
14.                Behandling av motioner och förslag.
15.                Fastställande av ordningsföreskrifter enligt § 5.5.
16.                Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och övriga befattningshavare inom föreningen.
17.                Fastställande av budget och avgifter.
18.                Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, suppleanter enligt § 6.1 – 6.3.
19.                Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2.
20.                Val av ombud och övriga val.
21.                Val av valberedning.
22.                Övriga ärenden.
23.                Mötets avslutning.

5.4                Styrelsen har förslagsrätt och medlem har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion ska avges skriftligen, vara undertecknad och vara styrelsen tillhanda senast den 31 december närmast före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

5.5                Ordningsföreskrifterna för föreningen fastställs av årsmötet.

5.6                Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen ska också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse ska ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen ska anges vilka ärenden som kommer att behandlas av det extra årsmötet.

5.7                Alla frågor vid årsmötet avgörs med enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anges annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val av ledamöter avgörs dock lika röstetal genom lottning.

5.8                Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.

§ 6            STYRELSEN

6.1                Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha post i styrelsen eller vara revisor.

6.2                Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre. Dessutom väljs två suppleanter. Vidare har styrelsen möjlighet att adjungera personer i speciella frågor eller i av styrelsen beslutade projekt.
                                                   

6.3                Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Val ska ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre antal) ledamöter avgår årligen.
Suppleanter väljs för en tid av två år. Med växelvis avgång.

6.4                Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde ska inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.

6.5                Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleanter ersätter ordinarie ledamot som inte är närvarande. Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet ska dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträde. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträde, men rösträtt endast då han/hon ersätter ordinarie ledamot.

6.6                Protokoll ska föras över styrelsens sammanträden och omfatta deltagarna i sammanträdet, behandlade ärenden och fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen ska justeras.

6.7                Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

                      Styrelsen ska bland annat:
– se till att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas.
– se till att stadgar och ordningsföreskrifter följs.
– se till att årsmötes- och styrelsebeslut genomförs.
– upprätta förteckning över medlemmar.
– se till att föreningens egendom, arrenderade områden och
   inventarier sköts och underhålls samt att tillräckliga medel avsätts
   för detta.
– årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte samt
– ansvara för föreningens arkiv.     
                                                 

§ 7            RÄKENSKAPER

7.1                Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan. till 31 dec.

7.2                Föreningens räkenskaper och förvaltning ska fortlöpande granskas av två revisorer som väljs på ordinarie årsmöte.
Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång.
Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.
Styrelseledamot/styrelsesuppleant är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.  Revisor får inte ha någon av följande relation till någon styrelseledamot: make/maka, sambo, registrerad partner, syskon, svåger/svägerska, förälder och barn.

7.3                De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

7.4                Revisorerna ska årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen ska anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 8            VALBEREDNING

8.1                En valberedning med minst två ledamöter ska utses på årsmötet. Valbar till valberedningen är alla medlemmar enligt § 3 med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.

8.2                Valberedningen ska förbereda val av föreningens styrelse och revisorer samt suppleanter.
Valberedningen ska även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.

§ 9            STADGEÄNDRING

9.1                Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på två möten varav ett ordinarie årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.
Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring ska gälla.

9.2                För att besluta om ändring av dessa stadgar ska vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från FGK och koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgar får inte strida mot koloniträdgårdsförbundets stadgar.

§ 10          TOLKNING AV STADGARNA

10.1             Tvist om tolkning av dessa stadgar ska i första hand avgöras av FGK:s styrelse och i andra hand av förbundsstyrelsen. Det åligger FGK:s styrelse och förbundsstyrelsen att gemensamt avge skriftligt yttrande om tolkningen. Vid behov äger förbundsstyrelsen rätt att kalla till särskilt medlingsmöte.

§ 11          UPPLÖSNING

11.1             Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid vartdera mötet ska beslut fattas med minst tre fjärdedelars majoritet.

11.2             Vid upplösning av föreningen ska dess kvarvarande tillgångar användas enligt årsmötesbeslut.