STÄDDAG

Hej!

Nu är det dags för städdag!

29/9  kl:10.00

Samling vid stigs in i vanlig ordning.

Vi vill påminna er om att flytta bilarna på grund av eldning.

 

Väl mött!

Utegruppen

Information från Möte med kommunen

Anteckningar förda från möte mellan representanter från Mölndals kommun och styrelsen för Ekåsens koloniträdgårdsförening Mölndal


Dag: 23/5 2018
Tid kl 10:00


Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndal Närvarande:
Representanter från Mölndals kommun: Ulf Reiman, Sven Tolestam, Annika Fehrling, Magnus Björned


Ekåsens styrelse: Eva-Karin Lundell, Berit Jägnert Johannesson, Susanne Ljungberg, Hans-Ove Wedberg, Håkan Friborg                       

I möte med kommunen diskuterades följande:


– Detaljplanen för området är inte klar. Den ska revideras och därefter gå ut på granskning. Då får medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter ytterligare en gång. Sedan ska planen godkännas i tre instanser där kommunfullmäktige är den sista att anta planen. Därefter finns möjlighet att överklaga planen. Vi vet ännu inte hur lång tid det kommer att ta men kommunen kommer ut med mer information innan semestern. Kommunen rekommenderar styrelsen och medlemmar som säljer sina stugor, att vara tydliga med ny ägare om riskerna som finns med den nya detaljplanen då den i dagsläget alltså ​inte ​är klar och vi inte vet hur detaljplanen exakt kommer att se ut. Överklagas detaljplanen så går ärendet vidare till mark och -miljödomstolen.


– Kommunen har lämnat in olika förslag till länsstyrelsen för att lösa problemet med dagvattnets tillförsel som är bristfällig. Ett av förslagen är att anlägga en översvämmningsyta mellan tomt 25 och tomt 32 vilket styrelsen har invändningar på då det kommer att dra mycket mygg till sig och det finns risk för drunkning av bland annat lekande barn.


– Gällande allmänningens ytor i området så kommer det vid friköp av tomter att bildas någon form av gemensamhetsanläggning/samfällighet via en förrättare från lantmäteriet.

När väl alla tomter är sålda så kommer kommunen inte att vara inblandad i området.

För att kunna stycka tomten krävs det att byggnationen följer befintliga regler med avstånd mellan tomtgräns och byggnader på tomten.


– Från 2011 är det ändrad lag där anmälan om åtgärd som inte kräver lov ska följa områdesbestämmelserna. Startbesked och slutbesked gällande byggnation ska lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.                             – Styrelsen ställde frågan kring tillåtelse av eldstad vilket man måste anmäla till byggnadsnämnden. Kommunen kan inte neka tillåtelse men Miljöförvaltningen kan förbjuda eldning om det påverkar området negativt.
– Kommunen säger nej till att vi lägger fiber samtidigt som kommunen gräver och breddar vägarna eller vid grävning för att leda bort vattnet. Men man kommer att diskutera frågan ytterligare.     .- Det finns i dagsläget inga konkreta planer med området runt Ekåsen och föreningsgården är inte inräknad i den nya detaljplanen.
Mötet avslutades 11.45
Eva-Karin Lundell förde anteckningar vid mötet och är Justerade och godkända av Sven Tolestam.

Nyhetsbrev Juni 2018

 

Nyhetsbrev juni 2018

Vi har tyvärr ännu inte fått protokollet justerat för att lämna ut all information från mötet med kommunen. Det vi kan informera om är dock att detaljplanen ännu inte är klar då kommunen försöker ta fram en lösning för dagvattnet som för tillfället är bristfällig. Vi kan också meddela att vi inte vet alls när friköp kan komma att bli aktuellt.

Vi har haft möte med utegruppen Juha och Raymond som jobbar på bra. Och de hälsar att den 28 juni kl 18.00 är de som är intresserade av utemiljön välkomna längst upp på parkeringen för en träff gällande bland annat trekanten vid bom 5.

Vi påminner er åter om att det inte är tillåtet med husbil eller husvagn på parkeringen enligt beslut från årsmötet.

 

Slutligen vill vi önska alla en trevlig midsommar !!

 

Vänligen styrelsen

Möte med kommunen 

Kortfattad återkoppling till medlemarna i Ekåsen

Den 23/5 träffades styrelsen med representanter från kommunen. Vi väntar fortfarande på att Sven Tolestam ska justera våra anteckningar, så fort vi fått respons på justeringarna kommer vi ut med en sammanfattning av vad som diskuterades.

Vi vill också passa på att framföra nya styrelsens sätt att arbeta, vilket är enligt följande riktlinjer:

 • Vi tar gärna emot förslag och synpunkter via mail eller brev i Ekåsens brevlåda då vi på på detta vis på ett enkelt och tydligt sätt kan diskutera frågor med samtliga styrelsemedlemmar.
 • Vi har själva inte mandat att lova eller fatta beslut eller svara på enskilda frågor som medlemmar ställer på stående fot till styrelsemedlemmar. Detta för att inga misstolkningar och missförstånd skall uppstå.
 • Vi ser gärna att medlemmar respekterar att vi utanför styrelserummet får vara helt vanliga medlemmar och grannar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Nyhetsbrev Maj

Nyhetsbrev Maj 2018

 

Styrelsen vill börja med att tacka alla som närvarade vid städdagen vilket enligt många var en trevlig och givande sammankomst! med väldigt bra uppslutning. Vi ser fram emot fler tillfällen att förena nytta med nöje och samtidigt lära känna varandra lite bättre i området 🙂

Under maj så har det skett en förändring i styrelsen då Hans-Ove och Eva-Karin bytt styrelseroller. Alltså är Hans-Ove, styrelsens nya sekreterare och Eva-Karin vice ordförande.

Den  23 maj har vi som tidigare nämnt ett möte med kommunen vilket vi kommer att  återkoppla om när vi har mer information.

För övrigt vill vi påminna alla om beslutet som fattades på årsmötet där motionen om tillåtelse till husvagnar och husbilar fick avslag. Alltså är det endast bilar som är tillåtna på parkeringen.

 

Hoppas vi får en fortsatt solig vår och sommar

 

Vänliga hälsningar,

Ekåsens styrelse.

 

Möte med kommunen

Hej!

Den 23/5 träffar styrelsen kommunen, har ni någon fråga som ni vill att vi tar upp så är ni välkomna att maila in den på ekasen.koloni@gmail.com .

Information kommer också läggas ut på hemsidan!

Vänligen
Styrelsen

Städdag 5:e maj samling kl. 10.00

Utegruppen vill informera om att:

Lördagen den 5:e maj kl: 10.00 är det städdag.

Vi samlas vid stigs-in (postlådorna vid parkeringen) där vi har en kort genomgång och fördelning av arbetsuppgifter.

Under dagen bjuds det på fika och med efterföljande lunch.

Har du några frågor eller vill meddela allergi/matavvikelse är du välkommen att kontakta styrelsen via:  ekasen.koloni@gmail.com

Ekåsen nyhetsbrev April 2018

Ett första konstituerande styrelse hölls den 3/3 i föreningsgården.

 

Kortfattat om vad som diskuterats under mötet:

 • Föreningens ekonomi skall hållas inom styrelsen för att få en helhetsbild över vilka intäkter och utgifter som pågår i föreningen. Styrelsen skall skaffa ett Swish nummer, kopplat till föreningens bankkonto där betalning kan ske istället för kontant hantering.

 

 • Fördelning av arbetsområden – alla i styrelsen vill delta vid mötet med kommunen och driva frågan framåt.

 

 • Utegruppen/skötselgruppen kommer Susanne Ljungberg och Hans-Ove vara kontaktperson från styrelsen.Juha (tomt 14) och Raymond (tomt 61) kommer att ansvara för arbetsfördelningen.
  – De medlemmar som vill engagera sig välkomnas till ett möte. Kallelse kommer informeras via hemsidan när datumet är satt

 

 • Administration för parkering och kontaktperson vid frågor är Håkan Friborg och Berit J. Johannesson

 

 • Susanne Ljungberg skall i fortsättningen sköta och administrera uthyrningen av föreningsgården i samråd med styrelsen.

 

 • ÅVC – kort kommer administreras av Berti J.Johannesson

 

 • Gällande tomt 26 är ärendet helt lagt på extern juristfirma.

 

 • Nya styrelsen beslutar att tillsammans inom snar framtid presentera sig och träffa kommunen för fortsatt arbete framåt.

Förhoppningen från styrelsens sida att hemsidan skall bli en ny informationskanal för löpande information till Ekåsens boende och medlemmar. Hemsidan är under uppbyggnad och reserverar oss viss bearbetningstid under uppbyggnaden.

Alla frågor är välkomna att skickas till: ekasen.koloni@gmail.com