Kallelse till medlemsmöte 24 November 2018 kl: 12.00

Styrelsen kallar till medlemsmöte den 24 november kl 12 i föreningsgården.

Är det något specifikt ni vill att vi tar med på dagordningen eller frågor ni vill att vi besvarar, så mejla in så vi på bästa sätt kan besvara dessa på mötet.                                                  

Väl mött styrelsen!

Möte med kommunen 12 November – styrelsen välkomnar frågor från Ekåsens medlemmar

Hej !                                                                  

Möte med kommunen.

Den 12 november träffar styrelsen kommunen så har ni någon fråga som ni vill att vi tar upp så maila in dessa till ekasen.koloni@gmail.com.                             

                                                      

Tomt 26

Hej alla, då tomt 26 tidigare ägare har flyttat så kommer styrelsen och utegruppen idag kl 12 att hjälpas åt att flytta saker från tomt 26 till allmänningen framför. Och köra till tippen.

Mer information om ärendet kommer vi ta upp på nästkommande medlemsmöte. Har någon städtimmar kvar eller om man bara vill vara behjälplig så är det mer än välkommet att delta alltså idag lördag 27 oktober  kl 12.

Vänligen,

Styrelsen

Nyhetsbrev Oktober 2018

Först och främst vill vi tacka alla för en givande, arbetsam och trevlig städdag! Vi fick gjort mycket och det röjdes rejält bland annat bakom tomt 31 och 32. Bra jobbat alla!  

Vi har haft en omstrukturering i styrelsen då Tanya tyvärr avgått. Vi tackar henne för hennes engagemang under tiden hon varit med.

Styrelsen ser således ut på följande vis: Ordförande Eva-Karin, Vice ordförande Susanne, Kassör Berit, Sekreterare Hans-Ove, Ledamöter Håkan och Suppleant Per.

Vi har bett om ett nytt möte med kommunen för att få en uppdatering om hur långt dem kommit med områdets framtid.

Vi återkommer med mer information framöver när vi vet mer. Har ni förslag eller frågor ni vill att vi tar upp så tveka inte att maila  in dessa till ekasen.koloni@gmail.com eller genom att lämna en lapp i föreningens brevlåda.

Väl mött,

Styrelsen

STÄDDAG

Hej!

Nu är det dags för städdag!

29/9  kl:10.00

Samling vid stigs in i vanlig ordning.

Vi vill påminna er om att flytta bilarna på grund av eldning.

 

Väl mött!

Utegruppen

Information från Möte med kommunen

Anteckningar förda från möte mellan representanter från Mölndals kommun och styrelsen för Ekåsens koloniträdgårdsförening Mölndal


Dag: 23/5 2018
Tid kl 10:00


Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndal Närvarande:
Representanter från Mölndals kommun: Ulf Reiman, Sven Tolestam, Annika Fehrling, Magnus Björned


Ekåsens styrelse: Eva-Karin Lundell, Berit Jägnert Johannesson, Susanne Ljungberg, Hans-Ove Wedberg, Håkan Friborg                       

I möte med kommunen diskuterades följande:


– Detaljplanen för området är inte klar. Den ska revideras och därefter gå ut på granskning. Då får medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter ytterligare en gång. Sedan ska planen godkännas i tre instanser där kommunfullmäktige är den sista att anta planen. Därefter finns möjlighet att överklaga planen. Vi vet ännu inte hur lång tid det kommer att ta men kommunen kommer ut med mer information innan semestern. Kommunen rekommenderar styrelsen och medlemmar som säljer sina stugor, att vara tydliga med ny ägare om riskerna som finns med den nya detaljplanen då den i dagsläget alltså ​inte ​är klar och vi inte vet hur detaljplanen exakt kommer att se ut. Överklagas detaljplanen så går ärendet vidare till mark och -miljödomstolen.


– Kommunen har lämnat in olika förslag till länsstyrelsen för att lösa problemet med dagvattnets tillförsel som är bristfällig. Ett av förslagen är att anlägga en översvämmningsyta mellan tomt 25 och tomt 32 vilket styrelsen har invändningar på då det kommer att dra mycket mygg till sig och det finns risk för drunkning av bland annat lekande barn.


– Gällande allmänningens ytor i området så kommer det vid friköp av tomter att bildas någon form av gemensamhetsanläggning/samfällighet via en förrättare från lantmäteriet.

När väl alla tomter är sålda så kommer kommunen inte att vara inblandad i området.

För att kunna stycka tomten krävs det att byggnationen följer befintliga regler med avstånd mellan tomtgräns och byggnader på tomten.


– Från 2011 är det ändrad lag där anmälan om åtgärd som inte kräver lov ska följa områdesbestämmelserna. Startbesked och slutbesked gällande byggnation ska lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.                             – Styrelsen ställde frågan kring tillåtelse av eldstad vilket man måste anmäla till byggnadsnämnden. Kommunen kan inte neka tillåtelse men Miljöförvaltningen kan förbjuda eldning om det påverkar området negativt.
– Kommunen säger nej till att vi lägger fiber samtidigt som kommunen gräver och breddar vägarna eller vid grävning för att leda bort vattnet. Men man kommer att diskutera frågan ytterligare.     .- Det finns i dagsläget inga konkreta planer med området runt Ekåsen och föreningsgården är inte inräknad i den nya detaljplanen.
Mötet avslutades 11.45
Eva-Karin Lundell förde anteckningar vid mötet och är Justerade och godkända av Sven Tolestam.

Nyhetsbrev Juni 2018

 

Nyhetsbrev juni 2018

Vi har tyvärr ännu inte fått protokollet justerat för att lämna ut all information från mötet med kommunen. Det vi kan informera om är dock att detaljplanen ännu inte är klar då kommunen försöker ta fram en lösning för dagvattnet som för tillfället är bristfällig. Vi kan också meddela att vi inte vet alls när friköp kan komma att bli aktuellt.

Vi har haft möte med utegruppen Juha och Raymond som jobbar på bra. Och de hälsar att den 28 juni kl 18.00 är de som är intresserade av utemiljön välkomna längst upp på parkeringen för en träff gällande bland annat trekanten vid bom 5.

Vi påminner er åter om att det inte är tillåtet med husbil eller husvagn på parkeringen enligt beslut från årsmötet.

 

Slutligen vill vi önska alla en trevlig midsommar !!

 

Vänligen styrelsen

Möte med kommunen 

Kortfattad återkoppling till medlemarna i Ekåsen

Den 23/5 träffades styrelsen med representanter från kommunen. Vi väntar fortfarande på att Sven Tolestam ska justera våra anteckningar, så fort vi fått respons på justeringarna kommer vi ut med en sammanfattning av vad som diskuterades.

Vi vill också passa på att framföra nya styrelsens sätt att arbeta, vilket är enligt följande riktlinjer:

  • Vi tar gärna emot förslag och synpunkter via mail eller brev i Ekåsens brevlåda då vi på på detta vis på ett enkelt och tydligt sätt kan diskutera frågor med samtliga styrelsemedlemmar.
  • Vi har själva inte mandat att lova eller fatta beslut eller svara på enskilda frågor som medlemmar ställer på stående fot till styrelsemedlemmar. Detta för att inga misstolkningar och missförstånd skall uppstå.
  • Vi ser gärna att medlemmar respekterar att vi utanför styrelserummet får vara helt vanliga medlemmar och grannar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Nyhetsbrev Maj

Nyhetsbrev Maj 2018

 

Styrelsen vill börja med att tacka alla som närvarade vid städdagen vilket enligt många var en trevlig och givande sammankomst! med väldigt bra uppslutning. Vi ser fram emot fler tillfällen att förena nytta med nöje och samtidigt lära känna varandra lite bättre i området 🙂

Under maj så har det skett en förändring i styrelsen då Hans-Ove och Eva-Karin bytt styrelseroller. Alltså är Hans-Ove, styrelsens nya sekreterare och Eva-Karin vice ordförande.

Den  23 maj har vi som tidigare nämnt ett möte med kommunen vilket vi kommer att  återkoppla om när vi har mer information.

För övrigt vill vi påminna alla om beslutet som fattades på årsmötet där motionen om tillåtelse till husvagnar och husbilar fick avslag. Alltså är det endast bilar som är tillåtna på parkeringen.

 

Hoppas vi får en fortsatt solig vår och sommar

 

Vänliga hälsningar,

Ekåsens styrelse.

 

Möte med kommunen

Hej!

Den 23/5 träffar styrelsen kommunen, har ni någon fråga som ni vill att vi tar upp så är ni välkomna att maila in den på ekasen.koloni@gmail.com .

Information kommer också läggas ut på hemsidan!

Vänligen
Styrelsen